A Life Debt Repaid

Chapter ลุ้นรักนางสาวซินเดอเรลล่า ตอนที่ 682


ตอนที� 682 รักเขามาก

เมื�อหลายปีกอ่นเขาคบกบัอฟีเวลนิ ตอนนั�นเราสองคนยงัไมไ่ดห้ยา่กนัเลยดว้ยซ ้าํดงันั�นฉันจงึเขา้ใจไดว้า่ทําไมเขาถงึ
เกบ็เรื�องนี� เอาไวเ้ป็นความลบัจากฉัน แตต่อนนี�เราไมไ่ดอ้ยูด่ว้ยกนัอกีตอ่ไปแลว้ เขาอยากจะอยูห่รอืคบกบัใครกไ็ดท้ี�
เขาตอ้งการถงึยงัไงฉันก ็คงจะไมห่า้มเขา แลว้ทําไมเขาถงึยงัคงโกหกฉันอยูอ่กี?

วเิวยีนคดิถงึเรื�องในอดตีและคดิเยาะเยย้อยูใ่นใจ บางทเีขาอาจจะโกหกจนเคยชนิ ออ้ มาคดิดแูลว้คําโกหกของเขาก็
คงใชไ้ดผ้ล กบัหญงิสาวที�ยงัออ่นตอ่โลกเทา่นั�น ฉันนี�ชา่งไรเ้ดยีงสาจรงิ!

เมื�อชารล็์อตเป็นสหีนา้ยิ�งตงึของวเิวยีนและสงัเกตเห็นวา่อกีฝ่ายไมพ่ดูอะไรเลย เธอจงึคดิวา่อกีฝ่ายคงจะปฏเิสธคํา
ขอรอ้ง ชารล็์อตจงึกา้วเขา้ไปกอดแขนวเิวยีนและขอรอ้งอยา่งออดออ้นวา่ “ไดไ้หมคะวเิวยีน คณุบอกเองไมใ่ชเ่หรอ
วา่คณุเลกิสนใจคณุ นอรต์นัแลว้? ถา้อยา่งนั�นทําไมคณุถงึไมช่ว่ยฉันละ่?”

วเิวยีนหนัไปมองชารล็์อตและแนะนําอยา่งจรงิจังวา่ “ชารล็์อตฉันคดิวา่เธอลมืเขาไปดกีวา่ ฟังฉันนะเขาไมใ่ชผู่ช้ายที�
ดแีละ

สดุทา้ยเธอกจ็ะตอ้งเจ็บปวด”

หา! อยา่งนั�นเองเหรอ? ที�เธอพดูมาทั �งหมดนั�นเป็นเพราะเธอเสยีใจที�หยา่จากผูช้ายที�ยอดเยี�ยมขนาดนี�ใชห่รอืเปลา่?
แมว้า่ในใจ

ชารล็์อตจะคดิแบบนั�นแตส่หีนา้ของเธอกย็งัดจูรงิใจและและคาดหวงั

“คณุวเิวยีน ฉันรักฟินนคิจรงิๆ ฉันรักเขามาก มากจนฉันไมส่นใจวา่ตอ่ไปในอนาคตฉันจะเจ็บปวด ขอรอ้งละ่ชว่ยฉันอกี
ครั �งนะให ้เวลาเราสองคนไดอ้ยูด่ว้ยกนั วเิวยีนไดโ้ปรดชว่ยฉันนะ ฉันคงจะเสยีใจไปตลอดชวีติถา้ฉันไมพ่ยายามให ้
ถงึที�สดุ”

รักเขามากงั�นเหรอ ? วเิวยีนรูส้กึขมขื�นอยูใ่นใจเธอเองกเ็คยรักฟินนคิมากเหมอืนกนัและคดิวา่การไดพ้บกบัฟินนคิเป็นเรื�องที�โชคดทีี�สดุในชวีติของเธอ แตด่ทูกุวนันี�
สวิา่มนัจบ ยงัไง สิ�งที�เรยีกวา่โชคดทีี�สดุกลบักลายเป็นความเจ็บปวดครั�งใหญท่ี�สดุในชวีติของฉัน

เสยีดายที�ชารล็์อตคดิแบบนี�จนทําใหว้เิวยีนรูส้กึไมด่ถีา้เอาแตป่ฏเิสธเธอ ดงันั�นวเิวยีนจงึตกลงใหคํ้าสญัญา “ตกลง
ถา้มโีอกาสฉัน

จะชว่ยละ่กนั”

ทกุคนมสีทิธิ�เลอืกโชคชะตาของตวัเอง ถา้เธอดื�อดงึที�จะคบกบัฟินนคิแลว้ฉันเป็นใครถงึไดพ้ยายามหา้มเธอ? อกี
อยา่ง เธอคงจะ โทษฉันถา้ฉันปฏเิสธที�จะชว่ยเธอ

“จรงิเหรอ?” ชารล็์อตที�ไมส่ามารถซอ่นความตื�นเตน้เอาไวไ้ดโ้พลง่ออกมา “ขอบคณุคะ่คณุวเิวยีน ขอบคณุมาก ถา้
สดุทา้ยแลว้ ฉันไดค้บกบัคณุนอรต์นัจรงิๆ คณุกจ็ะกลายเป็นแมส่ื�อสําหรับเรื�องนี� ฉันจะตอ้งใหข้องขวญัที�เยี�ยมที�สดุ
กบัคณุแน่”

วเิวยีนรูส้กึแปลกๆ เมื�อไดย้นิคําพดูของชารล็์อต สิ�งที�เธอทําไดม้เีพยีงฝืนยิ�มออกมา บา้จรงิ แมแ้ตต่วัฉันเองยงัรูส้กึ
เลยวา่ตอนนี� รอยยิ�มของฉันมนัน่าเกลยีดขนาดไหน

อนัที�จรงิชารล็์อตกส็งัเกตเห็นรอยยิ�มของวเิวยีนวา่เป็นยงัไง แตเ่ธอมคีวามสขุเกนิกวา่จะสนใจวา่วเิวยีนรูส้กึอยา่งไร

“ฉันฝากความหวงัไวก้บัคณุนะวเิวยีน ฉันตอ้งกลบัไปที�พักเพื�อเตมิหนา้สกัหน่อย ฉันจะไดด้ดูทีี�สดุตอนที�ออกไปเที�ยว
กบัคณุฟิน

นคิ อยา่ลมืหาเวลาใหเ้ราสองคนไดอ้ยูด่ว้ยกนัตามลําพังดว้ยนะ!”

“แน่นอนจะ้” วเิวยีนพยกัหนา้ตอบอยา่งไมพ่อใจ หลงัจากนั�นวเิวยีนกม็องดชูารล็์อตที�จากไปอยา่งมคีวามสขุ เมื�อเห็น
ความรา่เรงิของผูห้ญงิตรงหนา้วเิวยีนกไ็ดแ้ตรู่ส้กึเศรา้ใจ ปัญหากค็อืเธอไมรู่ว้า่ความรูส้กึแบบนั�นมนัมาจากไหน

เป็นเพราะวา่ฟินนดิเหรอ? ฉันไมพ่อใจเพราะเขาจะออกไปเที�ยวกบัผูห้ญงิ? วเิวยีนรับสา่ยหนา้อยา่งรวดเร็ว เธอไม่
ยอมรับความคดินี�

คนบา้กามที�รักทกุคนที�ผา่นเขา้มาในชวีติไมคุ่ม้คา่กบัเวลาหรอืความรูส้กึของฉัน ฉันจะไมย่อมใหต้วัเองตอ้งรูส้กึ
เสยีใจ!

ทกุคนรูส้กึหวิหลงัจากที�ตั �งแคมป์กนัเสร็จเรยีบรอ้ย ดงันั�นพวกเขาจงึเตรยีมทําบารบ์คีวิกนั จากนั�นไมน่านเตายา่ง
บารบ์คีวิกถ็กูนํา มาจัดเตรยีมและจดุไฟขึ�น มบีางคนเสนอใหส้ง่ตวัแทนไปหาน ้าํสะอาดมาสําหรับลา้งถว้ยชาม

“ที�เกาะนี�มแีหลง่น ้าํสะอาดดว้ยเหรอ? เราคงไมต่อ้งไปตกัน ้าํที�บอ่น ้าํพหุรอกใชไ่หม?” ใครบางคนถามขึ�นมาดว้ย
ความสงสยั

ไกดต์อบวา่ “ที�เกาะนี�มกีารปรับปรงุใหมเ่พื�อใชเ้ป็นสถานที�รองรับชาวแคมป์และนักทอ่งเที�ยว ดงันั�นที�นี�จงึมสีถานที�
สําหรับน ้าํ สะอาด ถา้คณุเดนิตรงไปทางนี�คณุกจ็ะพบมนัเอง”

ไก พดูขณะที� ไปตามถนน

Read the hottest A Life Debt Repaid ลุน้รกันางสาวซนิเดอเรลลา่
ตอนที� 682 story of 2020.

The A Life Debt Repaid story is currently published to ลุน้รักนางสาวซนิเดอเรลลา่ ตอนที� 682 and has
received very positive reviews from readers, most of whom have been / are reading this story highly
appreciated! Even I'm really a fan of $ authorName, so I'm looking forward to ลุน้รักนางสาวซนิเดอเรล
ลา่ ตอนที� 682. Wait forever to have. @@ Please read ลุน้รักนางสาวซนิเดอเรลลา่ ตอนที� 682 A Life
Debt Repaid by author Cheng Xiaocheng here.